شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۷

Համար 3

:( ورون: شنبه بریم واسه ADSL درخواست بدیم اوکی؟

مامان: اول هفته س که!

ورون: یکشنبه میریم خب!

مامان: مگه یکشنبه نمیریم دنبال لباس؟

ورون: دوشنبه دیگه بریم!

مامان: میخوام وقت بگیرم برا تتو!

ورون: سه شنبه میای آیا؟

مامان: توقع داری با اون لبا و چشمای قرمز بیام بیرون؟

۱ نظر: