یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۷

- مسعود ریزه س!
+مسعود؟ اون دور کمرش 44 ه!

بدون نظر

ارسال یک نظر